A라는 액티비티와 B라는 액티비티를 액티비티 그룹을 이용하여 상호 연결하였습니다.Intent intent = new Intent(A.this,B.class);
  LocalActivityManager activityManager = getLocalActivityManager();
  Window window = activityManager.startActivity("insert", intent);
  setContentView(window.getDecorView());

----------------------------------------------------------------------------------------------

Intent intent = new Intent(B.this, A.class);
  LocalActivityManager activityManager = getLocalActivityManager();
  Window window = activityManager.startActivity("backlist", intent);
  setContentView(window.getDecorView());

서로 화면 전환이 되도록 하였는데

잘되다가 정확히 3번 왕복하면 StackOverflowError나 leak found에러를 발생시킵니다.

어느 부분을 수정해야 이 문제를 피할수 있나요?
메모리 OverFlow문제라면 메모리 초기화를 시키는 방법이 있나요?

위 두개 함수는 서로 다른 액티비티입니다.