--------------------------
Ι   이미지or텍스트   Ι
--------------------------
Ι          리스트1         Ι
---------------------
Ι          리스트1         Ι
--------------------------
Ι   이미지or텍스트   Ι
--------------------------
Ι          리스트1         Ι
--------------------------
Ι          리스트1         Ι
-------------------------- 
Ι          리스트1         Ι
--------------------------

이러식으로 리스트를 구현하고 싶은데 가능 방법있나요???

이런식으로 할 방법이 떠오르지가 않네요..ㅜ 고수님들 부탁드려요