q3.PNG


현재 Image를 클릭한 경우 하단에 코드를 이용하여 이미지를 바꾸게 됩니다.

main01 = (ImageView)findViewById(R.id.main_01);
main_01.setOnClickListener(new OnClickListener(){        // Image를 클릭한 경우
 
       public void onClick(View v)
         {
                if(i%2 == 1)
               {
                       i++;
                      main01.setImageResource(R.drawable.main_01);
          
               }
         
                else if(i%2 == 0)
               {
                        i--;
                        main_02.setImageResource(R.drawable.main_02);
          
               }
         }
}


===================================================================
현재 상황(좌측 그림)
Image 클릭 => 이미지가 변경
===================================================================
질문 내용(우측 그림)
Image1(상단부분) 클릭=> 이미지 변경 하지않음(이벤트가 발생되지 않음)
Image2(하단부분) 클릭=> 이미지 변경 해야함
===================================================================

이미지는 하나입니다.
특정 좌표부분만 이벤트를 발생시키고 싶습니다.
또는 다른방법이 있다면 알려주세요.


초보인데 조금 자세히 알려주시면 감사하겠습니다..