---------layout 01-----------------
|                                                 |
|                                                 |
|      -----layoyt 02 ---------        |
|     |                                   |        |
|     |                                   |        |
|     |        이미지               |        |
|     |                                   |        |
|     |                                   |        |
|     ----------------------------        |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
---------------------------------------

위의 그림에서 layout 02번을 클릭하면 layout 02번이 좌로 얼마만큰 이동하거나 에서 크기가 작아지거나 하는 이벤트를 만들고 싶은데
아무 감을 못잡겠네요;;
가능은 한건지?? 고수분님들 힌트좀 주세요 부탁드립니다.;;

초보라 쉽게 설명 부탁드립니다
좋은 하루되세요